واژه نامه گیلکی آبای  ( طبق حروف الفبا )


حرف  الف


غرب گیلان ......................................................


آ :

آئو = فریاد ، هوار همچنین از ادات تعجب
آب باز = غواص ، همچنین نام حشره ای است
آب پار = سنگ صاف و پهنی که به جای تیله در بازی بکار می رود
آب جکفته = آب افتاده ، مانند بیرون زدن آب از شیر برنج
آبچین = کاغذ نازک پنبه ای یا کاهی که /اب را جذب می کند
آبخانه = کنیف گهواره ، شاشدان
آبخوری = لیوان
آبدس لگن = آفتابه لگن
آبدو = خمیازه ، دهندره
آب کشن = تطهیر
آبکش پلا = چلو
آپئله = تاول با چرک
آتشی = عصبی
آتیک پاتیک = کوچولو
آجور = آجر
آخرپس = سرانجام
آرناموس = رودربایستی
آزاد دار = درخت آزاد
آغوز = گردو
آغوز بازی = گردو بازی
آغوزپات = نیمی از مغز گردو
آغوز دار = درخت گردو
آفتاب خیزان = طلوع
آل = سرخ ، همچنین موجودی خیالی
آلوچه = گوجه
آمختن = تربیت کردن
آهین = آهن


الف :

ایسان = وایستادن

ارسو = گریه

ابر = اسفنج
اجیک = کرمهای ریز
ادویه = دارچین کوبیده شده
اراده = عرابه
ارده = ارد نرم
اُرسستن = قطع شدن
اُرسفتن = گسیخته شدن
اُرسنئن = پاره کردن
ارسو = اشک
ارسی = کفش چرمی کش دار
ارش = واحد طول ، از آرنج تا سر انگشت میانی
اُرشئن = بهم زدن
اُرشین درشین = بهم ریختن
ازازیل = شیطان ، نا آرام
از سر = از اول
اژدم = بسیار شور و پرنمک
اِسبیل = ساقه نازک و ملفوف برنج
اِسپاردن = سپردن
اِسپندانه = دانه اسپند
اشان = ایشان
اشبل = تخم ماهی
الاو = بخار
الغ = عقاب
الف چر = مرتع
الک = غربال
الم شنگه = هیاهو
النگ = پشت پا
امبست = غلیظ
انارکله = انارستان
انجیل = انجیر
انجیل کفتک = انجیر نامرغوبی که قبل از رسیدن می ریزد
اوتوراستن = حیرت زده شدن
اوخان = پژواک
اوسه = روانه
اوشتر = آنطرف
اوشنتر = آنطرفتر
اویتا = اون یکی
اویر = ناپدید
اویستی = هوو
ایاز = شبنم
ای پیچه = یک کم
ایجا = یکجا
ایجیگا = دسته جمعی
ایژگره = فریاد
ایشکنئن = شکاندن
ایشه = از ادات اکره و نفرت
ایلجار = اجماع برای کار ، همکاری گروهی
ایوارده = باز هم
ایوارکی = به یکباره

شرق گیلان ......................................................

حرف الف

آغوز:گردو

آغوزدار:درخت گردو.درگویش های ضرب المثلی املشی به معنای خشک مقدس وفردمقدس مآب می باشد.

امی:مال ما،متعلق به ما.

ایشون:اینها.

آمو:ما،عمو.

امره(امر)باکسرراء:برای ما،مارا.

ایشون ره(ر)باکسرراء:برای ایشان،ایشان را.

آشتالو:نوعی هلوی محلی.

اووخوری:لیوان.

آشتالو تشک بازی:نوعی بازی قدیمی که توسط جوانان ونوجوانان انجام می شده وهمراه هسته هلو این بازی انجام می گرفته

انجیل(بروزن اسیر):انجیر.

انگوشت:انگشتان دست وپا.

اوخوری(مرکب از«او»به معنی آب و«خوری»به معنای خوردن:مجموعاًیعنی لیوان.

آب تره (به کسرراء):نوعی گیاه وسبزه خودرودرمراتع- باغات ومزارع برنج.

انرمره(به فتح الف ونون-سکون راء اول- فتح میم وکسر راء دوم)گل شقایق.

انرجه(به فتح الف ونون-سکون راء- فتح جیم):نوعی سبزی خوراکی مثل چوچاق.

آغوزغاتوق(قاتوق):خورشت فسنجان.

اصلک(به فتح الف-سکون صاد):ماهی کیلکاوبسیارخوشمزه.کتلت این ماهی ونیزسرخ کرده ان بسیارخوشمزه ودرسطح منطقه معروف است.

آ کوته(به فتح یاکسرکاف):پودرپوسته برنج که عمدتاًبه مصرف مرغ،اردک وغازهای محلی می رسد.

آسوم(به تشدید سین):کف گیرآهنی.

ابجی(ابجیه):مادر.

اهه ره(به فتح الف-هاء وکسرراء):آره بابا.

اقه(به فتح الف وقاف):پدر،پدربزرگ.

ان(به تشدید نون):مادر،مادربزرگ.

اوو:آب.

ایسکوم:استکان.

اورسی کرک(به ضم او-سکون سین-فتح کاف-سکون رای دوم):مرغ روسی.

اشکل(به فتح الف وکاف-سکون شین):ساقه های برنج.

اوشونه شی:مال آنها.

اشکنه تره:خورشت خوشمزه ای که ازسبزی اشکنه تهیه می شود.

ادش(به فتح الف ودال):برادر.

ایشتک(به سکون شین وفتح تاء):نوعی انگل خونخوارکه عمدتاًروی بدن حیواناتی نظیر؛گاوواسب می نشیند.

آب لاکو:لاک پشت،لاکوبه معنای دختردرگویش محلی گیلکی .همچنین دربعضی ازمحاورات متداول ورایج گیلکی وگالشی به خودروی سواری فولکس واگن نیزگفته می شود.

آب سوار(محراب-میرآب):کسی که درفصل کم آبی ازطرف شوراهای محلی انتخاب شده تادرجهت توزیع عادلانه آب مزارع برنج خدمت صادقانه می نمایدوازتاسیسات قدیمی وقبل ازانقلاب درسطح منطقه می باشد.شیوه کاروی وگروه کاری اش بدین طریق بوده که وی تنهایی یابه همراه تنی چندازاعضای منتخب گروه خوددرشبانه روزودرمواقع کمبودآب برای مزارع برنج کشیک داده وآب موجوددرسدهای محلی وآب برهرمنطقه رابه نوبت به مزارع برنج کشاورزان هدایت می نمودندتابرنج های مزارع سیراب گردد.

ابجی گولوشه:نوعی کفش قدیمی مخصوص مادران وبانوان که ازجنس پلاستیک شبیه به لاستیک تیوپ ساخته می شود.

اوپیله:تاول دست وپا یاصورت.

اوو دنگ:وسیله ای جهت تبدیل شلتوک به برنج درقدیم.

آئیل:نوعی پرنده که عاشق انجیرمی باشد.بسیارفعال وخوش آواز می باشد.

النگه:نوعی وسیله چوبی برای بازی کودکان ونوجوانان درقدیم که دوپایه داشته وباپاگذاشتن برروی پایه های مذکورراه می رفتند.

ایش توسن:شنیدن.

اویاندر:آنجا،درگویش گالشی وگالش کولامی .

اربوء(به فتح الف-سکون را وضم باء):نوعی میوه محلی درختی بزرگتراز«می رخه به فتح راء وکسرخاء»وبسیارخوشمزه.

آل چپین:لک لک.

آموته(بیاموته):آموزش دیده.

اون:او.

اشبول:اشبل ماهی.

اره(به کسرالف وفتح راء):اینجا.

اوره(به فتح راء):آنجا.

ای را:این ورا.

اورا:اون ورا.

ایش تویی؟:میشنوی؟.

ایش توین؟:میشنوین؟/

ایش توان(به فتح الف دوم):میشنوند.

ای سفر(ای بروزن بی):این دفعه.این بار.ا?ن صفحه را به اشتراک بگذار?د

 
صفحه نخست
آرشیو

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

کانال ویدئویی آبای
Google

در اين سایت
در كل اينترنت
تماس با ما